Центр розвитку европейських зв'язків "ЄвроВокс" засновано у травні 2000 року.
Президент організації - Михайло Маєвський.
Територія діяльності організації поширюється на Кіровоградську область України.
"ЄвроВокс" - організація-співзасновник Конфедераціїї громадських організацій країн-членів ГУАМ.

"ЄвроВокс" є недержавна незалежна добровільна некомерційна громадська організація, що об'єднує громадян України, інших держав, які підтримують мету та напрями діяльності Центру. Центр діє на основі Конституції України, чинного законодавства України та Статуту на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.

Центр створено для здійснення та розвитку громадських, інформаційних, культурних, наукових, освітніх, мистецьких, інших гуманітарних зв'язків громадян України, недержавних, неполітичних об'єднань громадян України з країнами Европи у особі представників їх державних та недержавних, громадських інститутів, европейських представницьких, гуманітарних, культурних, наукових, освітніх, мистецьких та інших інституцій з метою сприяння інтеграції українського суспільства в европейську спільноту, прилучення українського соціуму до цінностей европейської культури та цивілізації, розвитку міжсуспільних українсько-европейських гуманітарних взаємин, а також для здійснення та розвитку громадських, інформаційних, культурних, наукових, освітніх, мистецьких, інших гуманітарних зв'язків громадян України, недержавних, неполітичних об'єднань громадян України з іншими країнами світу у особі представників державних та недержавних, громадських інститутів цих країн, їх представницьких, гуманітарних, культурних, наукових, освітніх, мистецьких та інших інституцій з метою розвитку взаємин України, як европейської держави з іншими країнами світу. Центр також вільний у виборі інших напрямків своєї діяльності.

Центр діє на основі принципів: законності, самостійності та незалежності від державних структур, добровільної участі членів Центру в його проектах і програмах, компромісного вирішення питань з урахуванням інтересів усіх членів Центру, довіри та взаємодопомоги у відносинах між членами Центру, поваги до різних світоглядних позицій.

Основними завданнями Центру є сприяння інтеграції українського суспільства в европейську спільноту, прилучення українського соціуму до цінностей европейської культури та цивілізації, прилучення европейського та світового соціуму до цінностей української культури та цивілізації, розвиток міжсуспільних українсько-европейських та українсько-світових гуманітарних взаємин, розвиток громадських, інформаційних, культурних, наукових, освітніх, мистецьких, інших гуманітарних міжнародних зв'язків.

Членам Центру можуть бути громадяни України, інших країн, які досягли віку 18 років, визнають Статут, поділяють основні принципи діяльності Центру, сплачують вступні і членські внески. Члени Центру не несуть відповідальності щодо його зобов'язань, Центр не несе відповідальності щодо зобов'язань його членів. Членство в Центрі не накладає на його членів ніяких обмежень щодо комерційної, громадської та будь-якої іншої діяльності, що не заборонена законом.

Контакти

The Center of development of European communications "EuroVox" was founded in May, 2000.
Michael Mayevsky is the president of the organization.
The territory of activity of the organization diffuses to the Kirovograd area of Ukraine.
"EuroVox" is one of founders of Confederation of public organizations of countries - members of GUAM.

"EuroVox" is not state independent voluntary noncommercial public organization that unites citizens of Ukraine and citizens of other states who support the purpose and directions of activity of the Center. The Constitution of Ukraine, the acting legislation of Ukraine and the Statute are the basis for activity of the Center that bases upon voluntariness, equality of the Center's members, self-management, legality and publicity.

The Center is formed for realization and development of public, information, cultural, scientific, educational and other humanitarian relations of citizens of Ukraine, not state, not political associations of citizens of Ukraine with the countries of Europe on behalf of representatives of their state and not state, civil institutes, European representative, humanitarian, cultural, scientific, educational, and other institutions with the purpose of assistance of integration of the Ukrainian society in the European community, acquaintance of the Ukrainian society with values of the European culture and a civilization, development of interpublic humanitarian relations of Ukraine and Europe, and also for realization and development of public, information, cultural, scientific, educational, other humanitarian relations of citizens of Ukraine, not state, not political associations of citizens of Ukraine with others the countries of the world on behalf of representatives of state and not state, Civil institutes of these countries, their representative, humanitarian, cultural, scientific, educational, and other institutes with the purpose of development of mutual relations of Ukraine, as European state with other countries of the world. The center also is not limited in a choice of other directions of the activity.

The center operates on the basis of principles: legality, independence and independence from the state structures, voluntary participation of members of the Center in its projects and programs, the conciliatory decision of questions in view of interests of all members of the Center, trust and mutual aid in mutual relations between members of the Center, respect for various positions of world view.

The basic task of the Center is assistance of integration of the Ukrainian society in the European community, acquaintance of the Ukrainian society with values of the European culture and a civilization, acquaintance of the European and world society with values of the Ukrainian culture and a civilization, development of public, information, cultural, scientific, educational, other humanitarian international relations.

The citizens of Ukraine and citizens of other countries can be members of the Center if they have reached age of 18 years, recognize the Statute, and accept main principles of activity of the Center, pay entrance fees and member's fees. Members of the Center aren't responsible for duties of the Center; the Center isn't responsible for duties of its members. Membership in the Center does not impose on its members of any restrictions concerning commercial, public and other activity that is not forbidden by the law.

Contacts

Центр развития европейских связей "ЄвроВокс" основан в мае 2000 года.
Президент организации - Михаил Маевский.
Территория деятельности организации распространяется на Кировоградскую область Украины.
"ЄвроВокс" - организация-соучредитель Конфедерациии общественных организаций стран-членов ГУАМ.

"ЄвроВокс" - негосударственная независимая добровольная некоммерческая общественная организация, объединяющая граждан Украины, других государств, которые поддерживают цель и направления деятельности Центра. Центр действует на основе Конституции Украины, действующего законодательства Украины и Устава на основе добровольности, равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности.

Центр создан для осуществления и развития общественных, информационных, культурных, научных, образовательных, художественных, других гуманитарных связей граждан Украины, негосударственных, неполитичных объединений граждан Украины со странами Европи в лице представителей их государственных и негосударственных, общественных институтов, европейских представительских, гуманитарных, культурных, научных, образовательных, художественных и других институций с целью содействия интеграции украинского общества в европейское сообщество, приобщение украинского социума к ценностям европейской культуры и цивилизации, развития межобщественных украинско-европейских гуманитарных взаимоотношений, а также для осуществления и развития общественных, информационных, культурных, научных, образовательных, художественных, других гуманитарных связей граждан Украины, негосударственных, неполитичных объединений граждан Украины с другими странами мира в лице представителей государственных и негосударственных, общественных институтов этих стран, их представительских, гуманитарных, культурных, научных, образовательных, художественных и других институций с целью развития взаимоотношений Украины, как европейской государства с другими странами мира. Центр также свободен в выборе других направлений своей деятельности.

Центр действует на основе принципов: законности, самостоятельности и независимости от государственных структур, добровольного участия членов Центра в его проектах и программах, компромиссного решения вопросов с учетом интересов всех членов Центра, доверия и взаимопомощи в отношениях между членами Центра, уважения к разным мировоззренческим позициям.

Основными задачами Центра являются содействия интеграции украинского общества в европейское сообщество, приобщение украинского социума к ценностям европейской культуры и цивилизации, приобщение европейского и мирового социума к ценностям украинской культуры и цивилизации, развитие межобщественных украинско-европейских и украинско-мировых гуманитарных взаимоотношений, развитие общественных, информационных, культурных, научных, образовательных, художественных, других гуманитарных международных связей.
Членам Центра могут быть граждане Украины, других стран, которые достигли возраста 18 лет, признают Устав, разделяют основные принципы деятельности Центра, платят вступительные и членские взносы. Члены Центра не несут ответственности относительно его обязательств, Центр не несет ответственности относительно обязательств его членов. Членство в Центре не налагает на его членов никаких ограничений относительно коммерческой, общественной и любой другой деятельности, не запрещенной законом.

Контакты